Bockröj i Blekinge

Våra stiligaste naturvårdare har gått i land på en ö utanför Stillaryd! Där ska de göra det de gör bäst: äta. De rensar sly och skymmande växter, som t.ex enbuskar, vilket öppnar upp och ökar den biologiska mångfalden.

I Metaremåla har vi också ett team på 16 bockar som är i full färd med att öppna upp överväxta marker för att återskapa naturen som den var för 100 år sen.

En get som äter sin naturligt grova kost är en väldigt klimatsmart idisslare. Den släpper nästan inte ut några växthusgaser, och osmält kol binds i gödsel som återgår till mullagret. 

Getter är i första hand buskätare, som mår bäst av kvistar, löv och bark så de är optimala för starkt igenvuxna betesmarker. Där getterna betar ökar aktiviteten hos växtligheten genom att lövverket glesas ut och solens ljus når längre ned. Samtidigt gödslas magra och svårtillgängliga marker, och en mångfald av arter som idag lever i skymundan får möjlighet att breda ut sig.